Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Informatie over de prijs bij producten

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan


1. De aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

2. De prijs inclusief belastingen;

3. De eventuele kosten van aflevering;

4. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

5. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

6. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

7. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

8. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor

9. communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte

10. communicatiemiddel; of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de

11. consument te raadplegen is; de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het

12. kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

13. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

14. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze

15. gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons prijzenbeleid?


Als u wenst te reageren op ons prijzenbeleid, kunt u contact met ons opnemen
Per email: Klanten@style4.nl